Ochrona środowiska

Inwestycje proekologiczne prowadzone w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. wynikają z przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju Spółki. Ich realizacja zapewnia spełnienie wymogów prawnych oraz minimalizuje negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Kwota 15 milionów dolarów przeznaczona została na budowę supernowoczesnej ciepłowni gazowej, której wydajność zaspokaja potrzeby Firmy i pozwalała do 2004 roku na ogrzewanie czystą ekologicznie energią 1/3 części 50 tys. Dębicy. Pozwoliło to na wyłączenie wielu przestarzałych ciepłowni osiedlowych. Inwestycja ta umożliwiła redukcję emisji gazów o 98%, pyłów o 100% oraz redukcję odpadów o 40%. Na terenie firmy działa też nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Jakość odprowadzanej przez nią wody jest lepsza od tej, którą Firma pobiera z rzeki. Zmiany technologiczne umożliwiły redukcję emisji węglowodorów o 49%, zmniejszenie zużycia energii na 1 kg wyrobu o 19% oraz poboru wody o 55%.

Dzięki tym inwestycjom emisja substancji szkodliwych podczas procesów produkcyjnych stała się wielokrotnie mniejsza niż to, co zostało określone w normach. Najlepszym potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest otrzymany we wrześniu 1999 r. międzynarodowy Certyfikat ISO 14001, który gwarantuje funkcjonowanie w TC Dębica S.A. systemu zarządzania środowiskowego. Firma wdrożyła i utrzymuje ten system, a jego zakresem objęła produkcję i magazynowanie oponCertyfikat został wydany przez międzynarodową organizację certyfikującą Bureau Veritas Quality International. Godnym podkreślenia jest fakt, że Dębica była pierwszą w Polsce firmą w branży oponiarskiej, która posiadała taki dokument.

Zgodnie z Art.261a.1. Prawo Ochrony Środowiska informujemy, że Firma Oponiarska Dębica S.A. w Dębicy będąca producentem opon do samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, maszyn i urządzeń, opon całostalowych do samochodów ciężarowych oraz innych produktów z branży oponiarskiej, w wyniku dokonanej procedury zaliczania stwierdziła, że w zakładzie znajdują się substancje niebezpieczne w ilościach wymagających zgłoszenia Spółki jako zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgłoszenie i Program zapobiegania awariom przemysłowym przesłano do KPPSP i WIOŚ.

Magazynowane substancje niebezpieczne zostały zaklasyfikowane jako substancje kategorii E1 i E2 – stanowiące zagrożenie dla środowiska wodnego oraz produkty ropopochodne stanowiące zagrożenie dla środowiska wodnego i gleby. Surowce używane do produkcji mieszanek magazynowane są na terenie Spółki w odrębnych budynkach-magazynach w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi, mienia i ochrony środowiska. Główne zabezpieczenia to sygnalizacja alarmu pożarowego, instalacje zraszaczowe, gaśnice, hydranty, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa poziomu substancji ropopochodnych w separatorach, a także procedury postępowania na wypadek wystąpienia pożaru, wycieku lub innego zagrożenia. Na stanowiskach , gdzie pracownicy mają kontakt z substancjami niebezpiecznymi znajdują się karty charakterystyk tych substancji. Wszystkie osoby mające kontakt z substancjami niebezpiecznymi są zapoznawane z kartami charakterystyk tych substancji, co potwierdzają na piśmie.

W sytuacji wystąpienia awarii przemysłowej, w celu zminimalizowania jej skutków, wszyscy pracownicy mają postępować zgodnie z zasadami  opisanymi w instrukcjach i procedurach : Program Zapobiegania Awariom , Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,  Instrukcje stanowiskowe, Gotowość na wypadek awarii, Instrukcji Przeciwdziałania Poważnym Awariom, w której zawarty jest Plan alarmowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii.

Najwyższe kierownictwo w sytuacji wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wykraczającej swym zasięgiem poza teren Spółki, posiada do pomocy  Komisję ds. Przeciwdziałania Poważnym Awariom. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy m.in. przekazanie informacji o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, oraz do Komendy Powiatowej Policji , która za pomocą ruchomych punktów ostrzegania i alarmowania podających sygnał dźwiękowy i świetlny oraz odpowiednią do zagrożenia zapowiedź słowną ostrzega ludność o grożącym niebezpieczeństwie.

W sytuacji wystąpienia poważnej awarii przemysłowej pracownicy nie biorący udziału w akcji ratunkowej udają się do wyznaczonych miejsc ewakuacji.

Odwołanie alarmów odbywa się przy pomocy tych samych środków i procedur, jakimi alarm ogłoszono.

Firma Oponiarska Dębica S.A. wdrożyła i utrzymuje Politykę Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa Pracy i Energetyczną i udostępnia ten dokument zainteresowanym stronom. Dokument można pobrać tutaj

 

 

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA