Akcjonariat

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji % kapitału  % głosów
Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu* 12 042 976 87,25% 87,25%
Porozumienie Akcjonariuszy**:
a. FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie,
b. Lemuria Partners Sicav P.L.C z siedzibą na Malcie,
c. Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale–Nederlanden reprezentowany przez Nationale-Nederlanden
Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą w Warszawie
d. PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP BANKOWE Powszechne
Towarzystwo Emerytalne SA z siedzibą w Warszawie
889 498   6,44%  6,44%
Pozostali akcjonariusze (free float)  870 276 6,31% 6,31%
Łącznie 13802750 100% 100%

* Źródło: Raport bieżący 17/2019, Otrzymanie zawiadomienia od spółek z grupy Goodyear o zmianie stanu posiadania akcji spółki w związku z transakcją zawartą na rynku regulowanym, data publikacji 19 czerwca 2019 r.

** Źródło: Raport bieżący 22/2023, Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 lipca 2023 r.

 

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA