Polityka prywatności

Polityka prywatności w Internecie

[25.05.2018 r.]

Niniejszą Politykę prywatności w Internecie („Polityka”) stosuje się do strony internetowej marki Dębica znajdującej się pod adresem http://www.debica.com.pl/ („Strona internetowa”).

Zobowiązanie do poszanowania prywatności złożone przez Firmę Oponiarską Dębica S.A.

Spółka Goodyear Tire & Rubber Company i podmioty z nią powiązane szanują prywatność osób fizycznych i doceniają zaufanie, jakim obdarzają ich odwiedzający Stronę internetową, klienci, dostawcy i inne podmioty, z którymi Firma Oponiarska Dębica S.A. dokonuje transakcji. Firma Oponiarska Dębica S.A. przetwarza dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej) w sposób zgodny z regulacjami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których prowadzi swoją działalność. Od 25 maja 2018 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązuje Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”)1.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2 Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Stronę internetową Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą przy ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica (zwana dalej „Dębicą” lub „my”) przetwarza jego dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej), pełniąc rolę administratora danych, tj. podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych użytkownika, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych.

Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie użytkownika i wyjaśnienie mu w sposób przejrzysty:

 • • jak i dlaczego Dębica zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkownika;
 • • na czym polega rola Dębicy jako administratora danych osobowych użytkownika; oraz
 • • jakie są prawa użytkownika i obowiązki Dębicy w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Definicje

W niniejszej Polityce stosuje się następujące definicje:

dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej2;

przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a czasownik „przetwarzać” interpretuje się odpowiednio; oraz

podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu Dębicy mogą być jej podmioty zależne lub powiązane bądź dostawcy i usługodawcy zewnętrzni. We wszystkich takich przypadkach

Dębica zawrze z podmiotem przetwarzającym dane umowę o przetwarzaniu danych, zapewniającą przetwarzanie danych osobowych użytkownika zgodnie z RODO.

Zbieranie informacji

Sposób zbierania

Gdy użytkownik korzysta ze Strony internetowej, niektóre dane osobowe zbierane są bezpośrednio na skutek jej przeglądania. Niektóre funkcje Strony internetowej mogą jednak wymagać dobrowolnego podania Dębicy dodatkowych danych osobowych.

Kategorie zbieranych danych osobowych

Dębica zbiera następujące informacje o użytkownikach odwiedzających Stronę internetową:

 • • adres IP użytkownika;
 • • domena dostawcy usług internetowych użytkownika;
 • • typ i rodzaj przeglądarki, systemu operacyjnego i platformy użytkownika;
 • • informacje dotyczące odwiedzanych stron, wyszukiwanych fraz, czasu spędzonego na Stronie internetowej oraz innych danych statystycznych;
 • • informacje dotyczące nawyków i preferencji użytkownika.

Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp lub korzystać z niektórych funkcji Strony internetowej (np. dostępnych formularzy w związku z organizowanymi wydarzeniami/programami o charakterze edukacyjnym/promocyjnym), Dębica może również poprosić go o informacje niezbędne do skorzystania z tych funkcji.

Należy pamiętać, że w niektórych krajach dane identyfikacyjne samochodu mogą zostać uzyskane ze źródeł dostępnych publicznie, z tego względu Dębica może powiązać numer rejestracyjny pojazdu z danymi identyfikacyjnymi.

Przetwarzania płatności, w tym płatności dokonanych kartami debetowym i kredytowymi, dokonują usługodawcy zewnętrzny. Dębica nie przetwarza ani nie przechowuje danych karty debetowej lub kredytowej użytkownika w związku z transakcjami dokonanymi za pośrednictwem Strony internetowej.

Konsekwencje odmowy przekazania danych osobowych

Użytkownik nie ma obowiązku przekazania Dębicy swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach odmowa przekazania danych osobowych, akceptacji plików „cookie” lub dostosowania ustawień przeglądarki może mieć wpływ na sposób przeglądania przez użytkownika Strony internetowej i uniemożliwić mu korzystanie z niektórych jej funkcji.

Z tego względu, przy zbieraniu danych osobowych (np. za pośrednictwem formularzy) Dębica wskazywać będzie, czy przekazywanie takich danych jest obowiązkowe (np. oznaczając dane pole gwiazdką) i jakie są konsekwencje odmowy przekazania wymaganych danych.

Pliki „cookie” i inne podobne technologie

Na Stronie internetowej mogą być używane pliki „cookie” lub „web beacon”. Plik „cookie” to plik tekstowy, który może zostać zapisany w komputerze, urządzeniu lub systemie użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Pliki „cookie” pozwalają Dębicy lepiej obsłużyć osoby odwiedzające Stronę

internetową, oferując im materiały dostosowane do ich potrzeb. Pliki te zawierają informacje zebrane z urządzenia użytkownika i przesłane za pośrednictwem Strony internetowej przy każdej kolejnej wizycie, co pozwala z upływem czasu zapamiętać działania i preferencje użytkownika. Zbierane informacje nie zawierają imienia i nazwiska, numeru telefonu ani adresu e-mail użytkownika.

Dodatkowe informacje na temat korzystania z plików „cookie” można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie.

Bezpieczeństwo

Biorąc pod uwagę aktualny stan techniczny, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko mające różne prawdopodobieństwo i wagę dla praw i wolności osób fizycznych, Dębica stosuje odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Dębicy przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, jak również mające na celu umożliwienie reakcji w przypadku niewłaściwego użycia, utraty lub nieupoważnionego użycia tych danych osobowych. Dane zbierane przez Dębicę mogą być przechowywane w systemach przechowywania danych należących do podmiotów zewnętrznych (patrz punkt „Odbiorcy zewnętrzni” poniżej). W takich przypadkach Dębica wymaga od tych osób trzecich, aby stosowały praktyki i systemy bezpieczeństwa zapewniające bezpieczeństwo informacji.

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Cele przetwarzania

Dębica i podmioty przetwarzające dane w imieniu Dębicy wykorzystują przekazane przez użytkownika dane osobowe do następujących celów:

• określenie poziomu korzystania ze Strony internetowej (w tym przygotowanie statystyk dotyczących korzystania);

• ulepszanie Strony internetowej,

• organizowanie wydarzeń, programów o charakterze edukacyjnym/promocyjnym,

• komunikacja z użytkownikiem w reakcji na otrzymaną od niego prośbę.

Informacje dotyczące internetowej rejestracji gwarancji na opony nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Podstawa prawna przetwarzania

Dębica nie może przetwarzać danych osobowych, jeśli nie posiada ważnej podstawy prawnej. Dlatego też dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy:

• Dębica uzyska uprzednio zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych;

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań umownych Dębica wobec użytkownika lub podjęcia działań na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy;

 • • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Dębicę obowiązków prawnych lub regulacyjnych (np. zobowiązań podatkowych lub rachunkowych); lub
 • • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Dębicy i nie wpływa nadmiernie na interesy użytkownika lub jego podstawowe prawa i wolności. Zwracamy uwagę, że gdy Dębica przetwarza dane osobowe użytkownika na tej podstawie
 • zawsze próbuje zachować równowagę między prawnie uzasadnionym interesem Dębicy a prywatnością użytkownika.

Przykłady „prawnie uzasadnionych interesów” to:

 • • wykorzystanie efektywnych kosztowo usług (np. decyzja o przetwarzaniu danych na określonych platformach oferowanych przez dostawców zewnętrznych);
 • • oferowanie produktów i usług obecnym lub potencjalnym klientom;
 • • lepsze zarządzanie i administrowanie stosunkami z klientami i ich danymi;

• ulepszanie jakości usług świadczonych klientom poprzez uwzględnianie ich preferencji co do sposobu (telefon, e-mail itd.) i częstości komunikacji;

• mierzenie zainteresowania klientów produktami Dębicy i lepsze zrozumienie reakcji klientów na wiadomościami e-mail o treści marketingowej, w tym poprzez badania statystyczne i inne oraz analizę danych dotyczących statusu wiadomości (niedoręczona, doręczona, otwarta);

 • • umożliwienie Dębicy oferowania reklam i ofert dopasowanych do klientów, co wpływa na skuteczniejsze wprowadzanie przez Dębicę produktów na rynek;
 • • sprzedaż całości lub części przedsiębiorstwa Dębicy lub jej majątku bądź nabycie przez osobę trzecią majątku, którego część mogą stanowić również dane osobowe;
 • • zapobieganie oszustwom lub działaniom przestępczym i niewłaściwemu wykorzystywaniu produktów lub usług Dębicy oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów, narzędzi i sieci informatycznych Dębicy; oraz
 • • osiąganie celów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej.

Odbiorcy zewnętrzni

Dębica może przekazywać dane osobowe swoim pracownikom (w zakresie, w jakim są im one niezbędne do wykonywania ich obowiązków) i innym spółkom z grupy Goodyear. Inne spółki z grupy będą pełnić rolę kolejnego administratora (w tym przypadku użytkownik zostanie osobno poinformowany o przetwarzaniu jego danych) bądź przetwarzać dane osobowe w imieniu i na żądanie administratora (jako podmiot przetwarzający dane).

Ponadto w ramach dążenia do wymienionych wyżej celów Dębica może przekazać dane osobowe użytkownika zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane spoza grupy Goodyear, w zakresie w jakim są im one potrzebne do wykonania wydanych im przez Dębicę poleceń.

Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane to między innymi:

 • • dostawcy usług IT, usług chmury i baz danych dla Dębicy;
 • • konsultanci, dostawcy i usługodawcy wspierający Dębicę przechowywaniu i analizowaniu danych osobowych.

Dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane:

 • • wszystkim osobom trzecim, na które Dębica dokonuje cesji swoich praw lub obowiązków na podstawie stosownej umowy;
 • • krajowym lub międzynarodowym organom nadzorczym, egzekucyjnym lub giełdowym oraz sądom w przypadkach, gdy Dębica jest do tego zobowiązana na podstawie ustawy lub rozporządzenia lub na podstawie żądania zgłoszonego przez taki organ; oraz
 • • organom administracji rządowej lub samorządowej bądź innym organom ustawowym lub publicznym.

Żadne informacje przekazane przez użytkowników za pośrednictwem dostępnego na Stronie internetowej formularza internetowej rejestracji gwarancji na opony nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.

Przekazywanie danych za granicę

Dane osobowe przekazywane wewnątrz lub poza Dębicę mogą być również przetwarzane w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię („EOG”).

W przypadku przekazywania danych osobowych użytkownika poza EOG przed ich przekazaniem Dębica zawrze z odbiorcą umowę uwzględniającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, by zapewnić odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych. Użytkownik może zażądać dodatkowych informacji w tym zakresie oraz zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, korzystając z swoich praw w sposób wskazany poniżej (patrz punkt „Prawa użytkownika”).

Przechowywanie danych

Dębica będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez maksymalnie okres 2 lat od daty ostatnich odwiedzin Strony internetowej.

Jeśli jednak użytkownicy życzą sobie usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Dębicy przed upływem tego czasu, mogą tego zażądać w sposób opisany poniżej.

Prawa użytkownika

Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Dębicę na podstawie niniejszej Polityki. Jeśli użytkownik uważa, że jego dane będące w posiadaniu Dębicy są nieprawidłowe lub niepełne, może również żądać ich sprostowania. Dębica niezwłocznie poprawi odpowiednie dane.

Użytkownik ma również prawo:

 • • żądać usunięcia danych osobowych użytkownika;
 • • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika;
 • • cofnąć udzieloną wcześniej Dębicy zgodę na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim cofnięciem);
 • • sprzeciwić się przetwarzaniu danych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego; lub
 • • sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w innych celach w przypadkach, gdy Dębica przetwarza dane osobowe użytkownika na innej podstawie prawnej niż jego zgoda.

Dębica będzie honorować takie żądanie, cofnięcie lub sprzeciwienie się zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

Dodatkowo użytkownik ma prawo przenoszenia danych, czyli otrzymania danych osobowych przekazanych Dębicy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania tych danych innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony

Dębicy i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań użytkownika do zachowania poufności. Aby skorzystać z powyższych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres wyznaczonego przez Dębicę Inspektora Ochrony Danych inspektor_ochrony_danych@goodyear.com, załączając skan obu stron dowodu osobistego lub paszportu użytkownika w celu identyfikacji.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości e-mail lub innej komunikacji od Dębicy, prosimy o zmianę preferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres inspektor_ochrony_danych@goodyear.com. Dębica zrealizuje żądania usunięcia nazwisk z list korespondencji pocztowej lub e-mailowej zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

Jeśli użytkownik ma pytania lub nie jest zadowolony ze sposobu przetwarzania przez Dębicę jego danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem ul. Maja 1, 39-200 Dębica, lub o wysłanie wiadomości e-mail na adres inspektor_ochrony_danych@goodyear.com. Dębica przeanalizuje pytanie lub skargę użytkownika i udzieli odpowiedzi w najwcześniejszym możliwym terminie.

Użytkownikowi zawsze przysługuje również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Inne witryny

Witryna Dębicy może zawierać łącza do witryn nienależących do Dębicy. Dębica stara się podawać łącza wyłącznie do stron, które reprezentują równie wysoki standard i poszanowanie prywatności. Dębica nie odpowiada jednak za treść witryn nienależących do Dębicy ani za stosowane przez nie praktyki dotyczące prywatności.

Osoby małoletnie

Dębica nie zbiera, nie wykorzystuje ani nie ujawnia za pośrednictwem Strony internetowej danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu) osób małoletnich poniżej 16 roku życia bez uzyskania uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna. Dębica nie zezwala osobom małoletnim poniżej 16 roku życia na rejestrowanie się lub udział w konkursach lub akcjach promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem Strony internetowej. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun osoby małoletniej poniżej 16 roku życia stwierdzi, że dziecko przekazało Dębicy dane osobowe, powinien nawiązać z Dębicą kontakt, jeżeli chce, aby takie dane zostały usunięte z bazy Dębicy. Jeżeli Dębica pozyska informację o znajdowaniu się danych osobowych osoby małoletniej poniżej 16 roku życia, dane te zostaną usunięte z istniejących plików.

Ponadto przed używaniem lub ujawnianiem swoich danych osobowych na Stronie internetowej osoby małoletnie poniżej 16 roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.

Aktualizacje Polityki

Użytkownik będzie z wyprzedzeniem powiadamiany o przyszłych aktualizacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce za pośrednictwem Strony internetowej (okienko wyskakujące lub w inny sposób) oraz przy użyciu innych kanałów komunikacji (np. e-mail, jeśli użytkownik podał adres).

Polityka prywatności

Firma Oponiarska Dębica S.A., ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica, POLSKA